Forboka på nett

FLORA I SELBU

GRENDA OG FOLKET

Bardo Flakne

Florboka på nett

Den lokalhistoriske boka «Flora i Selbu» forfattet av Bardo Flakne, ble utgitt i 1970 av grenda med et opplag på 1000 eks. Gjennom  ulike tilskudd og boksalg ble utgiinga fullfinansiert allerede første året. Etter forfatterens ønske ble inntekter av videre salg overført til «Bardo Flaknes bokfond», og inntektene derfra forbeholdt allmennyttige formål i Flora. Et fondsstyre uavhengig av etterkommere til Bardo Flakne har i alle år forvaltet verdiene i bokfondet. I alt ble det utdelt 43 200 kr til ulike prosjekter i løpet av 36 år.  I 2010 meldte fondsstyret til etterkommerne av Bardo Flakne at hele opplaget på 1000 eks var utsolgt. Ettersom det fortsatt var betydelige forespørsler etter boka fra nye generasjoner med slekt i Flora, og ikke minst også fra etterkommere av utflyttede floringer til Amerika, har det fra familiens side vært undersøkt  ulike alternativ for å sikre tilgangen til dette unike historiske materialet

Det ble fort klart at et nytt opptrykk av boka var helt urealistisk av økonomiske grunner. Familien tok da kontakt med Selbu-Trykk AS som holdt på å utvikle «bok på nett». Trykkeriet klarla muligheten for legge boka ut på internett og slik gjøre den tilgjengelig for alle interesserte og kommende generasjoner.

Et engere utvalg laget derfor et prosjekt for nyutgiving av Florboka på nett. Det ble innhentet tilbud fra Selbu-Trykk AS på alt arbeid i forbindelse med digitalisering og oppretting av hjemmeside for Florboka for nett-publisering. Videre ble det søkt om tilskudd til prosjektet lokalt og sentralt for å finansiere nettutgivelsen.

I denne prosessen tok utvalget kontakt med Selbu kommune om sitt arbeid. Selbu kommune vil i løpet av få år stå i samme situasjon med hensyn til videreføring av bygdeboka for Selbu. Det ble klart at begge parter hadde gjensidig interesse og nytte av et samarbeid. Avtalen mellom Selbu kommune og rettighetshaverne til boka «Flora i Selbu» om publisering på nett er derfor gjort for å sikre historisk interesserte og kommende generasjoner tilgang til dette stoffet.

Med si djupe interesse for lokalhistoria etterlot Bardo Flakne seg mange mindre skrifter og artikler som tidligere har stått i lokale blad eller ikke har vært publisert.  Det er et mål etter hvert å få en rekke av disse lenket opp mot denne hjemmesida, slik at de kan nå en større leserkrets. Hele arkivet etter Bardo Flakne er nå for øvrig trygt bevart på Statsarkivet i Trondheim.

FLORBOKA PÅ NETT

  • Bruk musen til å bla til høyre/venstre
  • Bruk forstørrelsesglass for å søke
  • Bruk  for å lukke / åpne sidepanelet